Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia : Akademia Piłkarska ” Bielik”

1.Przyjęcie zawodnika do Akademii Piłkarskiej „Bielik” odbywa się po złożeniu stosownej pisemnej deklaracji przez rodzica lub prawnego opiekuna.
2.O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd Akademii na piśmie.
3.Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.
4. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
5.Warunkiem udziału zawodnika w turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
6. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością akademii i musi być szanowany. Dbałość o powierzony sprzęt spoczywa indywidualnie na zawodniku. Po zakończeniu gry zawodnika w akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi.
7. W czasie treningów zawodnik zobowiązany jest występować w stroju, który otrzymał po przystąpieniu do akademii (koszulka, spodenki, getry).
8. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia akademii, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
9. Rodzic zobowiązuje się dostarczyć zawodnika na miejsce treningu (boisko lub hala) i odebrać po zajęciach.
10. Składki członkowskie, w wysokości 90 zł  należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry ) na rachunek bankowy Akademii Piłkarskiej „Bielik”.
11.Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.
12. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningach. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż 2 tygodnie opłatę należy uzgodnić z trenerem.
13. Rodzic zobowiązuje się do opłacenia ubezpieczenia dla dziecka.
14.Warunkiem dopuszczenia do treningów jest przedłożenie imiennego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność zawodnika do zajęć.
15.Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z akademii.
16.Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Prezesa Akademii lub bezpośrednio do trenera prowadzącego.